Vanna otagy üçin poslamaýan polatdan ýasalan guradyjy FG2006 çotgasyz

966eca69


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

Bahalandyrylan güýç: 2300W Haryt ölçegi: 290x198625 (mm)
Gury wagt: 3-8s Gaplamagyň ululygy: 360x300x730 (mm)
Howanyň tizligi: 95m / s GW / NW: 13.5kg / 12.5kg
Reňk : Usheduwulan gutarnykly, ýalpyldawuk Sesi derejesi: 68db

Aýratynlyk

HEPA arassalamak boýunça görkezmeler:

1) Süzgüç saklaýjynyň nurbatyny enjamyň korpusyndan doly aýrylýança açyň;

2) Nurbatyň kellesini eli bilen gysyp, aşak çekiň (süzgüç sebäpli, birneme berk duýsaňyz adaty zat);

3) Süzgüç çarçuwasy we süzgüç 90 ° saga aýlanandan soň, süzgüçi arassalamak ýa-da çalyşmak üçin süzgüçi aşak çekiň;

4) Süzgüç gurlanda, özüňizi berk duýsaňyz, süzgüçi ýaýyň içine berkidiň.

Suw çüýşesini arassalamak boýunça görkezmeler:

1) Suw çüýşesi poslamaýan polatdan ýasalýar

2) Suw çüýşesini çykarmazdan ozal, suw çüýşesini ýuwaşlyk bilen basyň, suw çüýşesi takmynan 3 sm çykar, soňra suw çüýşesini çykaryp, dezinfeksiýa eder.

3) Suw çüýşesini gurmazdan ozal ony itekledi

 

(1)

 

Poslamaýan polatdan ýasalan 304 metal dokumanyň daşky dizaýny zawodlary, howa menzillerini, myhmanhanalary, hassahanalary we ş.m. ýokary derejeli ulanylanda ýerleşýär. Poslamaýan polat gabygynyň ýangynyň öňüni almak, çaknyşmaga garşy, çyzylmagyna garşy, reňkini ýitirmek, aňsat arassalamak ýaly artykmaçlyklary bar we hyzmat etmek.

 

 

 

Efficiencyokary netijelilik süzgüçli goşa HEPA süzgüçli el guradyjy99,9%bakteriýa, mutlak arassa howany üpjün edýär

Umuman, süzgüçiň her alty aýdan çalşylmagyny maslahat berýäris, bu has arassa bolar

gr
rth

 

El guradyjy suw gutusynyň dizaýny, suw damjalary ýere gaçmaz, poly arassa saklaň.
Aç-açan penjire dizaýny, tehniki işgärleriň arassalanmagy üçin amatly gutydaky suw derejesini aňsatlyk bilen barlap biler.

 

DÖWRÜN GÖRNÜŞI

BATHROOM FG2006 Motor:

24,000 RPM çotgasyz hereketlendiriji, durnukly we eko bilen
pes ses we 10 ýyla çenli ömri

d9ae3c479

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň