• FEEGOO hemmelere Täze ýyl gutly bolsun

  FEEGOO hemmelere Täze ýyl gutly bolsun

  Täze 2023-nji ýyl gelýär.Kompaniýa we täze we köne müşderileriň umumy ösüşi üçin sag boluň.22hli FEEGOO adamlaryna 2022-nji ýylda çeken zähmetleri üçin sag bolsun aýdýarys. Has gowy önümler bilen jemgyýete gaýtaryp bereris.2023 Bilelikde işle.
  Koprak oka
 • IP reýting näme - FEEGOO HAND DREYR

  IP reýting näme - FEEGOO HAND DREYR

  Ingressi goramak (IP) reýtingleri, Tehniki standartlaşdyrma boýunça Europeanewropa komiteti (CENELEC) (NEMA IEC 60529 Daşky gurşaw tarapyndan üpjün edilýän gorag derejeleri - IP kody) tarapyndan gurşalan daşky gurşawy goramagy kesgitleýär.Resmi taýdan aýdylanda, “IP” follo bolup biler ...
  Koprak oka
 • El guradyjyny nädip saýlamaly?Hinguwlandan soň elleriňizi nädip guratmaly?FEEGOO size habar beriň !!

  El guradyjyny nädip saýlamaly?Hinguwlandan soň elleriňizi nädip guratmaly?FEEGOO size habar beriň !!

  Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy) her kime eliňizi alkogolly arassalaýjy enjam bilen ýygy-ýygydan arassalamagy ýa-da suw we sabyn bilen ýuwmagy maslahat berýär, sebäbi el arassaçylygy wirusyň ýaýramagynyň öňüni alyp biler.Elleri ýuwmakda “gury el” adamlar köplenç äsgermezlik edýän ädimdir ...
  Koprak oka
 • Feegoo el guradyjysyny pes desibel nädip saklamaly

  Feegoo el guradyjysyny pes desibel nädip saklamaly

  Adamlaryň arassaçylyk baradaky düşünjesiniň artmagy bilen, köp adam ellerini guratmak üçin dokumalar, polotensalar, el guradyjylar we ş.m. ulanmak ýaly ellerini ýuwandan soň wagtynda gurar.Şeýle-de bolsa, dokumalaryň, polotensalaryň öndürilmegi daşky gurşawy ýok eder we ekologiýa zeper ýetirer.Halk ...
  Koprak oka
 • FEEGOO el guradyjysyny yzygiderli arassalamalymy?

  FEEGOO el guradyjysyny yzygiderli arassalamalymy?

  El guradyjylary, töwereginde bir sorag bar: Elleriňizi guradyjy bilen guratmak ýa-da elleriňizi kagyz polotensasy bilen süpürmek has arassaçylykmy?Kagyz polotensalarynyň el guradyjylaryna garanyňda has arassaçylykdygy barada köp habar bar.Görnüşi ýaly, el guradyjylar köpçülik hajathanalarynda ...
  Koprak oka
 • [12-nji dekabr

  [12-nji dekabr

  Soňky ýyllarda durmuşyň hiliniň ýokarlanmagy bilen ýurduň “hajathana rewolýusiýasy” güýçli öňe sürüldi we el guradyjy maşyn ýokary hilli hajathana üçin hökmany elemente öwrüldi.Bütin halkyň meşhurlygy kem-kemden üýtgäp başlady.Ilkibaşdan ...
  Koprak oka
 • Näme üçin ýokary tizlikli el guradyjy = el guradyjy + kagyz dispenseri?

  Näme üçin ýokary tizlikli el guradyjy = el guradyjy + kagyz dispenseri?

  Durmuş derejesiniň ýokarlanmagy bilen adamlar saglyga has köp üns berýärler.Täze täç epidemiýasy adamlaryň el arassaçylygyna bolan ünsi öň görlüp-eşidilmedik derejede artdyrdy.Öňler el ýuwmak diňe suw bilen ýuwulýardy, indi bolsa el ýuwmak diňe bir gaýtalanmagy talap etmeýär ...
  Koprak oka
 • Daş görnüşi we hili bilen, FEEGOO Hand Guard seriýasy diwara gurlan dokuma gutusy onlaýn!

  Daş görnüşi we hili bilen, FEEGOO Hand Guard seriýasy diwara gurlan dokuma gutusy onlaýn!

  FEEGOO el gorag seriýasynyň täze önümi - diwara gurlan dokuma gutusy FG5688 resmi taýdan satuwa çykaryldy!FEEGOO-nyň el ýuwmak tehnologiýasy markasy düşünjesini kämilleşdirmek üçin möhüm goşmaça önüm hökmünde diwara gurlan dokuma gutusy FEEGOO saklamak üçin kämilleşdiriş opsiýasyny getirýär ...
  Koprak oka
 • Ningbo ýokary tizlikli demir ýol menzili FEEGOO ýokary tizlikli el guradyjy, ýokary tizlikli demir ýol menziliniň hajathanasynda ýerleşdi

  Ningbo ýokary tizlikli demir ýol menzili FEEGOO ýokary tizlikli el guradyjy, ýokary tizlikli demir ýol menziliniň hajathanasynda ýerleşdi

  Hytaýyň Zhejiang welaýatynyň Ningbo şäherinde ýerleşýän Ningbo demir ýol menzili, Hytaýyň demir ýol menzili Şanhaý Bureau Group Co., Ltd. Hytaýyň milli “sekiz dik we sekiz gorizontal” demirýolundaky uly giňişleýin ulag merkezidir. ...
  Koprak oka
 • FEEGOO el guradyjysynyň iş prinsipi, umumy näsazlyk hadysasy we tehniki derňew

  FEEGOO el guradyjysynyň iş prinsipi, umumy näsazlyk hadysasy we tehniki derňew

  FEEGOO El guradyjy, elleri guratmak ýa-da hammamda elleri guratmak üçin sanitariýa enjamy.Ol induksiýa awtomatiki el guradyjy we el bilen guradyjy enjamlara bölünýär.Esasan myhmanhanalarda, restoranlarda, ylmy gözleg edaralarynda, hassahanalarda, köpçülikleýin dynç alyş ýerlerinde we hammamda ...
  Koprak oka
 • Jemgyýetçilik ýerlerinde induksiýa el arassalaýjy enjamlaryň ulanylyşyna nähili garaýarsyňyz?Ulandyňyzmy?

  Jemgyýetçilik ýerlerinde induksiýa el arassalaýjy enjamlaryň ulanylyşyna nähili garaýarsyňyz?Ulandyňyzmy?

  Epidemiýadan soňky döwürde jemgyýetçilik howpsuzlygy syýahaty henizem ýokary üns merkezimizde durýar.Supermarketler, mekdepler, jemgyýetler, hassahanalar, jemgyýetçilik ulaglary we beýleki ýerlerde adamlar köp, el arassalamak islegi henizem bar.FEEGOO el arassalaýjy kesgitli talap etmeýär ...
  Koprak oka
 • El guradyjy HEPA süzgüji näme?

  El guradyjy HEPA süzgüji näme?

  FEEGOO el guradyjy satyn alanyňyzda, söwdagärleriň aýdan “HEPA süzgüji” sözüni hemişe eşidersiňiz, ýöne köp adam henizem HEPA süzgüji hakda köp zat bilmeýär we muňa düşünmek “ösen süzgüç” ýüzleý derejesinde galýar. .derejesi.Han näme ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6