Sabyn paýlaýjy

Önüm signallary awtomatiki kabul edip we iberip bilýän infragyzyl awtomatiki induksiýa tehnologiýasyny kabul edýär.Ulanyjynyň eli datçigiň öňünde ýetende, sensor signaly awtomatiki tanar we iş signalyny iberer.Elektrik üpjünçiliginiň güýjüni esasy bölüme, esasy bölüm bolsa sabyn suwuklygyny çeksin.Awtomatiki arassalaýjynyň täsirine ýetmek.Önümler bilen aragatnaşykda ýüze çykýan haç ýokançlygynyň öňüni alyp biler.Mikrokompýuter infragyzyl awtomatiki sabyn dispenseri, takyk integrirlenen zynjyr tehnologiýasyny, özboluşly gurluş dizaýnyny, açyk rehidrasiýa interfeýsini ulanyp, öýlerde, myhmanhanalarda, hassahanalarda, köpçülik ýerlerinde, akylly infragyzyl duýgur enjamda zerur sanitariýa enjamy, el bilen aragatnaşykdan gaça duruň, haç infeksiýasynyň öňüni alyň .Gury ulanmak uzak möhletli ulanylmagyny üpjün etmek üçin batareýa, az energiýa sarp etmek, howpsuz, ähliumumy we amatly.Her dürli sabyn we ýuwujy serişdelere degişlidir.

Önümiň hilini üpjün etmek şerti bilen, ultra-gysga möhleti kepillendirýäris el sabyn dispenserlerimüşderilere.