Çaga çalyşýan stansiýa

Çaga çalyşýan stansiýalaresasan köpçülik ýerlerinde oturdylan amatly enjam, oňa çaga seretmek stoly, çaga çalyşýan stol we ş.m. diýilýär. Bu ene-atalar we bäbekler üçin ýyly hyzmatlar berip biler.Müşderiler çagalary üçin eşikleri tertipleşdirmeli we perdeleri çalyşmaly bolanda, enelere çaga üçin peşew çalmagy amatly bolan gutarnykly stoluň üstünde goýup bilerler.Çagany gurnaýjy, çyglylyga garşy we antibakterial ýokary hilli materiallardan ýasalýar.Howpsuz we ygtybarly ýörite tegelek burç dizaýny bar.Stol uly we sazlanylýan howpsuzlyk kemerleri bilen enjamlaşdyrylan, bu diňe bir bäbekler bilen syýahat edýän enelere ýeňil bolman, eýsem daşky gurşaw arassaçylygy üçin esasy kepillik şertlerini hem üpjün edýär.Ösen ýurtlarda çaga seretmek stoly jemgyýetçilik hajathanalarynda adaty önüme öwrüldi.Öý hajathana dizaýnynyň kem-kemden gowulaşmagy bilen, çagalara ideg stoly hem köp ulanyjylar tarapyndan kabul ediler we kabul ediler.

FEEGOO tarapyndan taýýarlanan çagalara ideg stolunyň aşa ýük göterijilik ukyby bar.FG1688 iň ýokary agramy 40KG bolup, bäbekleriň we ýaş çagalaryň howpsuzlygyny gorap biler.