El guradyjylary, töwereginde bir sorag bar: Elleriňizi guradyjy bilen guratmak ýa-da elleriňizi kagyz polotensasy bilen süpürmek has arassaçylykmy?Kagyz polotensalarynyň el guradyjylaryna garanyňda has arassaçylykdygy barada köp habar bar.Görnüşi ýaly, el guradyjylar köp wagt bäri köpçülik hajathanalarynda bolýarlar.Haçan-da kimdir biri hajathana ýuwmak, peşew etmek, ellerini ýuwmak we ş.m. üçin howadaky bakteriýa molekulalary döreýär.El guradyjydaky tozan we kir bakteriýalaryň köpelmegine peýdalydyr.Livingaşaýyş şertleri.El guradyjynyň arassaçylyk ýagdaýynyň häzirki wagtda ideal däldigi hakykat, ýöne kagyz polotensasynyň şol bir gurşawdaky arassaçylyk ýagdaýy el guradyjydan gowy däl.
Aboveokardaky düşündiriş arkaly el guradyjynyň arassalygyny bilmek mümkin.Aşakdaky bölekleri arassalamaly / çalyşmaly.

微 信 图片 _20221126085012

 

1. Howa girelgesi (HEPA süzgüji)

Adatça, täze HEPA süzgüji bilen gönüden-göni çalşylar.HEPA süzgüçini hem arassalap bolýar.

1. Hapany döküň
Hapany tozan sumkasyna / gutusyna döküň;süzgüçi çykaryň, ýuwuň we guradyň.
2. HEPA-a basyň
Daşarda tozan sumkasyna / HEPA degiň ýa-da tozan çykýança HEPA-ny ýere kakyň;ýa-da tozan haltasyny / HEPA-ny ýuwmak üçin suwa batyryň, suwa ýuwujy serişde goşup bolýar.
3. Çukurlary we kirleri arassalaň
HEPA-nyň boşluklaryndaky hapany we tozany arassalamaga üns beriň - muny etmek has kyn, çygly tozandan dynmak üçin has ýiti zatlar gerek, ýöne HEPA-ny deşmezlik üçin seresap boluň.Dogrymy aýtsam, HEPA-ny ýuwýaryn Iň kyn.
4. Guradyň we ulanyň
Soňra guradyň we ulanmagy dowam etdirip bilersiňiz.Elbetde, näçe arassa bolsa-da, ulanylyş sany bilen HEPA-nyň howa geçirijiligi kem-kemden azalýar.Pese gaçmagy hem az däl.

111

2. Suw saklaýjy gap

Ilki bilen saklanan suwuklygy döküň, soňra sabynly suw bilen ýuwuň.

接 水 盒

 

3. Howa rozetkasy

Çygly polotensa we sabynly suw bilen süpüriň.

 

Bellik:

Gaty zatlar bilen çaknyşmaň ýa-da suw bilen ýuwmaň.

Gabyny süpürmek üçin alkogol ýaly poslaýjy suwuklyklary ulanmaň.

Korpus hapalanan bolsa, tok üpjünçiligini kesiň we suw damjalarynyň maşyna girmeginiň we gysga zynjyryň döremeginiň öňüni almak üçin sabynly suw bilen nemlendirilen çygly polotensany süpüriň.

Hünärmen däller özleri sökmeýärler we bejermeýärler


Iş wagty: Noýabr-26-2022